Regulamin zajęć badmintona

REGULAMIN BADMINTOMANIA! - PORZĄDEK MUSI BYĆ!

Mamy swoje zasady. My dostarczamy najlepsze treningi badmintona w Polsce, ale chcemy też czegoś w zamian.

Chcemy, aby każdy Badmintomaniak! znał nasz regulamin zajęć i jeżeli nie może być na zajęciach, żeby pamiętał o odwołaniu obecności!

Jeżeli ktoś nie przychodzi na zajęcia i nie odwołuje swojej obecności zabiera innym możliwość skorzystania z wolnego miejsca na zajęciach i dodatkowo komplikuje plan trenera na dany trening.

Regulamin zajęć badmintona

REGULAMIN BADMINTOMANIA! - PORZĄDEK MUSI BYĆ!

Mamy swoje zasady. My dostarczamy najlepsze treningi badmintona w Polsce, ale chcemy też czegoś w zamian.

Chcemy, aby każdy Badmintomaniak! znał nasz regulamin zajęć i jeżeli nie może być na zajęciach, żeby pamiętał o odwołaniu obecności!

Jeżeli ktoś nie przychodzi na zajęcia i nie odwołuje swojej obecności zabiera innym możliwość skorzystania z wolnego miejsca na zajęciach i dodatkowo komplikuje plan trenera na dany trening.

Regulamin zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W SZKOLE BADMINTONA BADMINTOMANIA!

  1. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Badmintona Badmintomania! (Organizatora) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
  2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień, godzinę i miejsce. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie organizatorowi na zajęciach lub na maila info@badmintomania.pl ankiety medycznej znajdującej się poniżej Regulaminu.
  3. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę.
  4. Płatności za abonamenty za zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry najpóźniej w dniu ostatnich zajęć poprzedniego miesiąca, za miesiąc następny.
  5. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności abonamentu gwarantuje miejsce w grupie w kolejnym miesiącu.
  6. Brak opłaty za abonament na ostatnich zajęciach miesiąca automatycznie skreśla uczestnika z listy osób zapisanych na zajęcia w kolejnym miesiącu.
  7. Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia kontynuacji.
  8. Płatności za pojedyncze zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać przed przystąpieniem do zajęć.
  9. Aktualne ceny zajęć zawarte są na stronie internetowej www.badmintomania.pl.
  10. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
  11. Organizator umożliwia odrobienie zgłoszonej w terminie nieobecności na warunkach zawartych w Regulaminie odrabiania zajęć.
  12. W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostaje na następny abonament.
  13. Do sal sportowych na których odbywają się zajęcia można wejść tylko w zmienionym obuwiu o niebrudzącej podeszwie.
  14. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom zajęć.
  15. Uczestnicy, którzy stanowią podmiot gospodarczy i chcą pozyskać Fakturę VAT przed dokonaniem płatności powinni podać numer NIP.
  16. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
  17. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora.
  18. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie miejsca zajęć, a także w szatni organizator nie odpowiada.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
  20. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że Organizator postanowi inaczej.
  21. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  22. Regulamin jest dostępny na stronie www.badmintomania.pl.
  23. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto do dokonywania płatności za zajęcia:

Badmintomania, Anna Ciok

ul. Sarmacka 4b/37, 02-972 Warszawa

28 1050 1025 1000 0090 9150 5587

Regulamin odrabiania zajęć

REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ

Istnieje możliwość odrobienia swojej nieobecności na zajęciach w innym terminie tylko pod następującymi warunkami:

 1. Tylko zgłoszone w terminie nieobecności podlegają możliwości odrobienia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie zajęcia przepadają. Rezerwując miejsce i nie informując o nieobecności odbiera się możliwość odrobienia zajęć innym osobom.
 2. Nieobecności można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem treningu, żeby mieć możliwość jej odrobienia.
 3. Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie mailowo lub przez SMS – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 513 280 281.
 4. Termin odrobienia zajęć należy uzgodnić mailowo z Organizatorem.
 5. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji tego miejsca u Organizatora.
 6. Nieobecność na zajęciach można odrobić tylko w terminie do 21 dni od daty nieobecności.
 7. Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności.
 8. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie traci, uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 9. Zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 10. Nie ma możliwości przepisania nieobecności na tę samą grupę, na którą wykupiło się abonament.
Konto do dokonywania płatności za zajęcia:

Badmintomania, Anna Ciok

ul. Sarmacka 4b/37, 02-972 Warszawa

28 1050 1025 1000 0090 9150 5587

Ankieta medyczna

ANKIETA MEDYCZNA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH BADMINTOMANIA!

Ja, ____________________________________________ oświadczam,

(imię i nazwisko/w przypadku dziecka proszę podać opiekuna prawnego)

że  __________________________________________________ zgłoszone do zajęć badmintona_____________________

(imię i nazwisko uczestnika zajęć) ( termin zajęć badmintona)

nie posiada/m przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych w Szkole Badmintona Badmintomania!

Jednocześnie oświadczam, że ja/syn/córka: choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby:

...................................................................................................................................................................

zażywa/m/nie zażywa/m* na stałe leki (jeżeli tak to proszę podać informację o dawkowaniu leku):

...................................................................................................................................................................

inne uwagi o stanie zdrowia uczestnika:

...................................................................................................................................................................

Data: ............................ Podpis:...............................

*Tylko w przypadku Opiekuna:

Niniejszym Wyrażam Zgodę na udział Mojego dziecka w zajęciach.

Data: ............................ Podpis rodzica:...............................

* Niepotrzebne skreślić